• Ajuts Leader

Els Ajuts Leader són subvencions econòmiques destinades a aquells projectes que dinamitzin i fomentin l’activitat econòmica, la creació d’ocupació, el retorn de talent jove, l’aposta per protegir el medi ambient o conservar el patrimoni i l’entorn natural de les àrees rurals.

Que són els ajuts Leader?

El Programa Leader dóna suport a la creació o millora de projectes o empreses que ja comptin amb un capital mínim de 12.000€ i que siguin viables econòmicament. Són uns ajuts que es convoquen anualment i que són finançats pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i el fons Feader, el fons europeu agrícola de desenvolupament rural.

L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

  • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en empreses agroalimentàries de comercialització i/o transformació de productes o en empreses de qualsevol altre sector econòmic (turisme, indústria…) que actuïn en un entorn rural.
  • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Ajuts Leader 2020

Des del dia 16 d’octubre fins el 30 de novembre (inclòs) s’ha obert la convocatoria de sol·licitud dels ajuts Leader 2020. Si vols veure més informació sobre la convocatòria dels Ajuts Leader del 2020, descarrega el pdf 

  • Resolució ARP/2517/2020 (enllaç), de 9 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2020 (ref. BDNS 528029). (DOGC 8248, de 16.10.2020)
  • Ordre ARP/164/2020 (enllaç), de 24 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).