• Ajuts Leader

Els Ajuts Leader són subvencions econòmiques destinades a aquells projectes que dinamitzin i fomentin l’activitat econòmica, la creació d’ocupació, el retorn de talent jove, l’aposta per protegir el medi ambient o conservar el patrimoni i l’entorn natural de les àrees rurals.

Que són els ajuts Leader?

El Programa Leader dóna suport a la creació o millora de projectes o empreses que ja comptin amb un capital mínim de 12.000€ i que siguin viables econòmicament. Són uns ajuts que es convoquen anualment i que són finançats pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i el fons Feader, el fons europeu agrícola de desenvolupament rural.

L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

  • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en empreses agroalimentàries de comercialització i/o transformació de productes o en empreses de qualsevol altre sector econòmic (turisme, indústria…) que actuïn en un entorn rural.
  • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Ajuts Leader 2019

El termini de sol·licitud dels ajuts Leader 2019 ha finalitzat. A finals de 2020 s’obrirà de nou la convocatòria. Si vols veure més informació sobre la convocatòria dels Ajuts Leader del 2019, descarrega el pdf 

  • Resolució ARP/3281/2019 (enllaç), de 27 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts – destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2019:
  • Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01)