• Ajuts Leader

Els Ajuts Leader són subvencions econòmiques destinades a aquells projectes que dinamitzin i fomentin l’activitat econòmica, la creació d’ocupació, el retorn de talent jove, l’aposta per protegir el medi ambient o conservar el patrimoni i l’entorn natural de les àrees rurals.

Que són els ajuts Leader?

El Programa Leader dóna suport a la creació o millora de projectes o empreses que ja comptin amb un capital mínim de 12.000€ i que siguin viables econòmicament. Són uns ajuts que es convoquen anualment i que són finançats pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i el fons Feader, el fons europeu agrícola de desenvolupament rural.

L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

  • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en empreses agroalimentàries de comercialització i/o transformació de productes o en empreses de qualsevol altre sector econòmic (turisme, indústria…) que actuïn en un entorn rural.
  • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Ajuts Leader 2020

– Compte justificatiu v20 (A1084.02-DO16)

– Memòria-justificativa v20 (A1084.02-DO17)

– Sol·licitud de pagament v20 (A1084.02-DO18)

– Sol.licitud pròrroga v20 (A1084.02-DO20)

– Sol.licitud modificació v20 (A1084.02-DO24)

– Sol.licitud renúncia v20 (A1084.02-DO30)

– Sol.licitud-acord subrogació v20 (A1084.02-DO33)

– Declaracio responsable just_pag sol pagament v20 (A1084.02-DO56)

Ajuts Leader 2021

Des del dia 26 d’octubre fins el 30 de novembre (ambdos inclòs) s’ha obert la convocatoria de sol·licitud dels ajuts Leader 2021. Si vols veure més informació sobre la convocatòria dels Ajuts Leader del 2021, descarrega el pdf 

  • RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2021
  • ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01)