• Ajuts Leader

Els Ajuts Leader són subvencions econòmiques destinades a aquells projectes que dinamitzin i fomentin l’activitat econòmica, la creació d’ocupació, el retorn de talent jove, l’aposta per protegir el medi ambient o conservar el patrimoni i l’entorn natural de les àrees rurals.

Que són els ajuts Leader?

El Programa Leader dóna suport a la creació o millora de projectes o empreses que ja comptin amb un capital mínim de 12.000€ i que siguin viables econòmicament. Són uns ajuts que es convoquen anualment i que són finançats pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i el fons Feader, el fons europeu agrícola de desenvolupament rural.

L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

  • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en empreses agroalimentàries de comercialització i/o transformació de productes o en empreses de qualsevol altre sector econòmic (turisme, indústria…) que actuïn en un entorn rural.
  • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Ajuts Leader 2021

– Compte justificatiu v21 (A1084.02-DO16)

– Memòria-justificativa v21 (A1084.02-DO17)

– Sol·licitud de pagament v21 (A1084.02-DO18)

– Sol.licitud pròrroga v21 (A1084.02-DO20)

– Sol.licitud modificació v21 (A1084.02-DO24)

– Sol.licitud renúncia v21 (A1084.02-DO30)

– Sol.licitud-acord subrogació v21 (A1084.02-DO33)

– Declaracio responsable just_pag sol pagament v21 (A1084.02-DO56)

Ajuts Leader 2022

Des del dia 16 de juliol fins el 30 de setembre (ambdós inclòs) s’ha obert la convocatòria de sol·licitud dels ajuts Leader 2022

  • RESOLUCIÓ ACC/1894/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2022 (ref. BDNS 634221).
  • ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).